Kev raug mob yog los ntawm tsheb sib Nyob Zoo Phooj Ywg Hmoobnraus rau ib tug neeglos yog tas nrho tsev neeg. Koj yuav tau tiv tej teeb meem thiab txiav txim siab los ntawm koj tug kheej thiab koj tsev neeg rau yav pes suab. Thaum muaj teeb meem li no lawm, koj yuav tsum muaj ib tug neeg nyob ntawm koj ib sab, txhawb koj thaum koj muaj kev nyuaj siab txog insurance (Caj meem tuav pov hwm) thiab kev cai lij choj uas muaj nyob ntawd rau koj. Hu tuaj rau peb, sai li sai tau.

25 xyoos dhau los, Peb muaj siab dawb paug los ua txoj dej num nov pab rau qhov kev ncaj ncees rau cov uas muaj tsheb sib nraus, raug mob rau yus tus kheej, Dev tom (dog bite),thiab raug mob rau tom chaw ua hauj lwm.

Peb lub luag dej num yog los pab rau peb cov neeg. Peb yuav tsum muaj txhua lub sij hawm nrog nej sib tham, thiab qhia txog kev pab cuam.

Cia peb coj koj txoj hau kev. Cia peb mus nrog koj lub insurance (Caj meem tuav pov hwm) sib tham hais txog koj qhov teeb meem thiab koj qhov mob. Cia peb tham txog koj qhov mob, nyiaj txiag, thiab kev nyuaj siab ntawm koj thiab koj tsev neeg. Tsis tas li ntawd, cia peb pab koj thiab tiv thaiv koj. Hu tuaj rua peb, nrog peb tham. Koj tsis txhob nyuaj siab dab tsi, peb mam pab koj rau yav pes suab.

Contact a Wausau Personal Injury Attorney Today

If you are recovering from an injury, you need to focus on regaining your health. You should not have to negotiate with stubborn insurance companies or compromise with a defendant.

A Wausau personal injury lawyer could lessen the stress and complications associated with collecting compensation, allowing you to recover fully. Call today to learn more about your options.

    How Can We Help?